REGULAMIN KURSÓW POZA SCHEMATEM

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa ogólne zasady organizacji, przebiegu, odpłatności oraz warunków uczestnictwa i ukończenia kursów, w tym prawa i obowiązki Uczestników.

Kursy (szkolenia) organizuje firma SCHEMOUT GROUP Adam Spittal, Ul. Pauzeńska 28, 14-100 Ostróda, REGON: 364879059, NIP: 7412118921 (dalej “Organizator”).

Wszelkie odniesienia w Regulaminie do “Strony Organizatora” dotyczą adresu strony internetowej http://schemout.pl/ należącej do Organizatora.

“Uczestnik” w rozumieniu Regulaminu to osoba, która poprawnie zapisała się na kurs wraz z opłaceniem wpisowego.

“Instruktor” w rozumieniu Regulaminu to osoba zatrudniona przez Organizatora i prowadząca kurs w jego imieniu.

2. ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW

Za przebieg kursu w imieniu Organizatora odpowiedzialny jest Instruktor.

Zajęcia kursu realizowane są zgodnie z podanym wcześniej przez Organizatora programem ramowym.

Tematyczny i szczegółowy zakres każdego kursu jest dostępny na Stronie Organizatora w zakładce Kursy.

Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminach, opublikowanych na jego Stronie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub miejsca pojedynczych zajęć z powodu zdarzeń losowych i/lub sytuacji od niego niezależnych. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony, aby pasował co najmniej 75% Uczestników.

Na sali podczas trwania zajęć prawo przebywać mają wyłącznie Uczestnicy kursu, Instruktor, Organizator oraz inne osoby upoważnione przez Organizatora.

Materiały dydaktyczne uczestnicy otrzymują w formie fizycznej lub mailowo na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Godzina zajęć kursu trwa 60 minut.

Z powodu wyjątkowych sytuacji, niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo:
odwołać kurs zwracając Uczestnikom wpłaty
przesunąć o 1 tydzień datę rozpoczęcia kursu
ustalić zmianę prowadzącego kurs Instruktora pod warunkiem dopasowania nowego Instruktora pod względem kwalifikacji i doświadczenia

Maksymalna liczba Uczestników każdego kursu wynosi 30 osób. W przypadku zapisania się na kurs mniej niż 15 osób Organizator ma prawo odwołać kurs na 1 dzień przed rozpoczęciem i, jeśli to nastąpi, obowiązek zwrócić Uczestnikom ich wpłaty.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

Rejestracja na kurs jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Przed zapisaniem się na kurs należy dokładnie sprawdzić zakres materiału oraz wstępne wymagania kursu. Instruktor nie ma obowiązku tłumaczenia Uczestnikowi zagadnień, które Uczestnik powinien znać przed przystąpieniem do kursu.

Przed rozpoczęciem kursu Uczestnik ma obowiązek zainstalować wymagany program w wersji podanej przez Organizatora lub nowszej i upewnić się, że program poprawnie się uruchamia.

Uczestnik zobowiązuje się podać w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, na którym regularnie (co najmniej 1 raz w tygodniu) sprawdza pocztę. Uczestnik, który nie czyta wiadomości e-maili wysyłanych przez Organizatora, nie ma prawa do reklamacji sytuacji i zdarzeń, które wynikły przez jego zaniedbanie.

W kursach z programów firmy Autodesk Inc. uczestniczyć mogą wyłącznie aktywni studenci uczelni wyższych. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności legitymacji studenckiej każdego Uczestnika przed rozpoczęciem kursu.

Podstawą przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnik ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
uzyskania informacji dotyczących organizacji kursu
korzystania z materiałów udostępnianych przez Organizatora
zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag dotyczących przebiegu kursu
dołączenia do grupy na portalu Facebook dedykowanej danemu kursowi

Uczestnik ma obowiązek:
znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać
aktywnie uczestniczyć w kursach, co w szczególności oznacza przychodzenie na zajęcia punktualnie, słuchanie Instruktora i stosowanie się do jego zaleceń oraz odpowiadanie na korespondencję e-mailową od Organizatora w czasie trwania kursu
dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Uczestników, przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych Uczestników

Tylko za zgodą Organizatora i w uzasadnionym przypadku Uczestnik będzie miał prawo do odrobienia zajęć w innej grupie lub zmiany grupy szkoleniowej.

Wszelkich, niezbędnych informacji dotyczących kursów Organizator udzieli Uczestnikom po kontakcie mailowym na adres biuro@schemout.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 698 818.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA

Do obowiązków Instruktora należy:
rzetelne prowadzenie zajęć wg ustalonego planu ramowego
dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
sprawdzanie obecności na zajęciach
odpowiadanie na pytania Uczestników i pomoc w trudnościach w zakresie realizowanych zagadnień planu ramowego kursu

Do praw Instruktora należy:
sprawdzanie legitymacji studenckich Uczestników przed rozpoczęciem zajęć (dotyczy kursów dedykowanych wyłącznie studentom)
wyproszenie z sali osób, które zakłócają porządek lub uniemożliwiają prowadzenie szkolenia
wprowadzanie nowości i innowacji do programu szkolenia w zakresie realizowanych zagadnień

6. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

Warunkiem koniecznym ukończenia każdego kursu jest:
Obecność na zajęciach. W szkoleniach składających się z więcej niż 5 spotkań Organizator dopuszcza nieusprawiedliwioną nieobecność podczas jednego dnia szkoleniowego (maksymalnie 3 godziny). W szkoleniach składających się z 5 lub mniejszej liczby spotkań Organizator dopuszcza maksymalnie 2 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności.
Ukończenie projektu tworzonego podczas zajęć. Ukończenie projektu oceniane jest zero-jedynkowo przez Instruktora na ostatniej godzinie kursu.

Obecność sprawdzana na każdych zajęciach przez Instruktora, będzie podstawą do podliczania obecności każdego Uczestnika.

Każdy Uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i nabyte umiejętności oraz, tylko w przypadku kursów z programów firmy Autodesk Inc., oficjalny certyfikat Autodesk.

7. PŁATNOŚCI

Kursy przeprowadzane przez Organizatora są odpłatne.

Płatności za kurs Uczestnik dokonuje w oparciu o system płatności na Stronie Organizatora lub przez portal evenea.pl na stronie właściwego kursu, wskazanej przez Organizatora.

Ceny kursów są zależne od miasta, w którym odbywają się kursy, od poziomu zaawansowania oraz innych czynników. Aktualne ceny odbywających się kursów są dostępne na Stronie Organizatora w zakładce Kursy.

Początkowe ceny kursów mogą ulegać zmianie w oparciu o strategię cenową związaną ze zbliżającym się końcem rekrutacji oraz licznymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora. Informacje na ten temat znaleźć można na Stronie Organizatora w zakładce Kursy.

8. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administratorem danych jest Organizator. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Organizator zbiera dane osobowe Uczestników w celu rzetelnego prowadzenia kursów, tworzenia statystyk, ulepszania programu kursów, potwierdzenia statusu studenta Uczestnika oraz przeprowadzania skutecznej komunikacji między Organizatorem a Uczestnikami w czasie trwania kursów.

Organizator umożliwia Uczestnikom dostęp do podanych przez nich danych osobowych, ich aktualizację, poprawienie i usunięcie.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie informacje i publikacje dotyczące kursów, które są dostępne na Stronie oraz Fanpage Organizatora oraz materiały udostępniane Uczestnikom w czasie trwania kursów stanowią własność intelektualną Organizatora. Uczestnicy mają prawo z nich korzystać na własny użytek, ale nie są uprawnieni do ich powielania w żadnej formie, przekazywania osobom trzecim, ani udostępniania w Internecie bez zgody Organizatora.

10. REZYGNACJA Z KURSU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z opłaconego kursu i zwrotu wpisowego, w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.

W sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w kursie (ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe), w terminie poniżej 7 dni do rozpoczęcia kursu lub już w czasie jego trwania Uczestnik jest zobowiązany do wysłania pisemnej rezygnacji z kursu, z właściwym uzasadnieniem na adres Organizatora: Adam Spittal, Ul. Pauzeńska 28, 14-100 Ostróda. Uczestnikowi będzie przysługiwać zwrot pieniędzy proporcjonalnie za niewykorzystane godziny kursu.

Na rozpatrzenie rezygnacji Organizator ma 21 dni od daty otrzymania rezygnacji. W sytuacji gdy przyczyna rezygnacji z kursu nie będzie ważna lub w ogóle nie zostanie zawarta w rezygnacji, Uczestnik poniesie koszt 40% ceny szkolenia w ramach naprawienia szkody Organizatora za niewykorzystane miejsce w czasie szkolenia.

Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres mailowy: biuro@schemout.pl

11. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać kursy, które rozpoczną się co najmniej 3 dni od daty aktualizacji Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programach kursów w czasie ich trwania.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/zajęć za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz publikowanie tych materiałów na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.

W sprawach nieunormowanych Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator.

Regulamin jest ważny od dnia 1 września 2017 r.